SKAUCI EUROPY

Przy naszej parafii działa chłopięcy zastęp harcerzy 1 Drużyny Wiązowskiej Federacji Skautów Europy (FSE). Zapraszamy chłopców z naszej parafii w wieku od 12 lat. Spotykamy się na zbiórkach w soboty o godz. 10 przed kościołem.

 

 

„Skaut jest człowiekiem wiary, przeto odrzucam każdą formę skautingu, która nie miałaby za podstawę religii”

Robert Baden-Powell, twórca skautingu

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego powstało w 1982 roku, ale nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej liczącej sobie już ponad 100 lat.

Metoda skautowa wzięła się z głęboko pedagogicznej intuicji angielskiego generała lorda Roberta Stephensona Smitha Baden-Powella. W trakcie swej kariery wojskowej w Indiach i w Afryce Południowej, B.P. zauważa, że jeśli młodych nastolatków obarczy się dużą odpowiedzialnością, obdarzając ich jednocześnie zaufaniem, potrafią oni dokonywać cudów.

W roku 1911 student Politechniki i Uniwersytetu Lwowskiego, Andrzej Małkowski, spóźnia się pewnego dnia na zajęcia polskiej organizacji niepodległościowej „Zarzewie”. Dowódca każe mu za karę przetłumaczyć książkę B.P. „Skauting dla chłopców”. W ten sposób przetłumaczona książka staje się bestsellerem i cała, znajdująca się pod zaborami Polska szybko pokrywa się siecią drużyn skautowych. Już w 1913 roku polscy skauci uczestniczą z flagą nieistniejącej na mapie politycznej Europy Ojczyzny w zlocie skautów angielskich w Birmingham. W tym też roku przyjmują nazwę „harcerz”, co oznacza już nie tylko tego, kto idzie pierwszy na zwiad (skaut), ale również pierwszy staje do walki (harcownicy; harce przed bitwą).

W 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, z drużyn z trzech zaborów powstaje Związek Harcerstwa Polskiego. Główną rolę w harcerstwie polskim odgrywają takie postaci, jak ks. Kazimierz Lutosławski i Stanisław Sedlaczek. Ten ostatni czerpie inspirację nie tylko z pism i praktyki skautingu angielskiego. Wielki wpływ wywiera na niego myśl ojca Sevin oraz skauting katolicki.

Ojciec Sevin, francuski jezuita, spotyka się w 1913 roku z B.P., aby ocenić przydatność metody skautowej w pracy z młodzieżą. Pod wrażeniem myśli B.P. pisze książkę po tytułem „Skauting, studium dokumentalne i zastosowanie”.

W 1920 roku zakłada „Skautów Francji” po uprzednim przedstawieniu biskupom katolickiej wersji metody skautowej. Dla ojca Sevin bowiem skaut jest chrześcijaninem, którego najgorętszym pragnieniem jest szerzenie wokół siebie Królestwa Chrystusowego.

Ojciec Sevin nadaje jednoznaczny chrześcijański sens zastępowi, rozwija badenpowellowską ideę dobrego uczynku jako służby chrześcijańskiej. Urzeczywistnia również pomysł zakorzenienia skautingu we wspólnocie Kościoła. Zastęp staje się grupą skautów, którzy są braćmi w Chrystusie. Dar z samego siebie, rozwinięty przez B.P., nie jest już filantropią, ale odpowiedzią na uprzedzającą miłość Boga do człowieka.

 

POWSTANIE SKAUTINGU KATOLICKIEGO W POLSCE

Polski Sierpień ’80 przynosi świeży powiew nowych idei również w harcerstwie. Stan wojenny nie przerywa tej tendencji. W lutym 1982 roku powstaje ruch harcerstwa katolickiego, przekształcony w 1989 roku w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, które w 1995 roku przyłącza się do wielkiej rodziny Skautingu Europejskiego.

W ten sposób zapewniona zostaje kontynuacja wysiłków polskiego harcerstwa przedwojennego, w szczególności Stanisława Sedlaczka, który pragnął oprzeć metodę wychowania na dokonaniach ojca Sevin i skautingu katolickiego.

Już w 1994 roku harcerki i harcerze z SHK „Zawisza” biorą udział w wielkim zlocie międzynarodowym FSE – Eurojam we Włoszech. 3 sierpnia 1994 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przyjmuje na audiencji w Bazylice Św. Piotra w Rzymie 7500 przewodniczek i skautów uczestniczących w tym zlocie. W swoim przemówieniu mówi m.in.: „jesteście powołani do tego, aby z całym młodzieńczym zapałem uczestniczyć w konstruowaniu Europy narodów, w której w każdym człowieku szanowana byłaby godność dziecka miłowanego przez Boga i byłaby tworzona jedna społeczność oparta na solidarności i na miłości bratniej”.

 

Obecnie SHK „Zawisza” FSE rozwija pedagogikę, twórczo adaptując dzieło Skautingu Europejskiego, w duchu wierności najlepszym tradycjom przedwojennego harcerstwa polskiego.

 

KARTA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO

 1. Skauting wierzy w nadprzyrodzone, osobiste i niepowtarzalne powołanie każdego człowieka. w konsekwencji odrzuca on wszelkie koncepcje społeczne prowadzące do jakiejkolwiek formy „umasowienia lub kolektywizacji”, która poświęca osobę na rzecz społeczeństwa.
 2. Skauting chce wychowywać Człowieka Wiary, syna Kościoła.
 3. Skauting rozróżnia to, co naturalne od tego, co nadprzyrodzone, bez ich mieszania czy oddzielania: stowarzyszenia powołujące się na metodę skautową są kierowane przez osoby świeckie, którym rodzice młodych delegują swoją władzę. Wychowawcy ci mają prawa i obowiązki świeckich obywateli: wypełniają swe obowiązki wobec władzy duchownej i świeckiej, co wynika z faktu chrztu oraz bycia obywatelem.
 4. Skauting chce wychowywać do „kontemplacji” i poczucia „sacrum”.
 5. Skauting uważa życie i grę na łonie przyrody za istotną i oryginalną zasadę swej metody. Nie sprowadza człowieka do roli „wielkiego inżyniera”. Wierzy, że przyrodę najpierw trzeba kontemplować, następnie „urządzić” bardziej niż „przekształcić”: chce wychowywać młodych do pokory, ducha ubóstwa, bezinteresownej służby poprzez zastosowanie prostych, dostępnych dla każdego środków, które rozwijają zdolność trzeźwego osądu, zręczność i umiejętność oraz poczucie harmonii, co wyklucza zastosowanie kosztownych technik, rozwijających iluzje i zaślepienie.
 6. Skauting chce uniknąć we wszystkich dziedzinach różnych form materializmu i totalitaryzmu, nawet najmniej jaskrawych, czy tych należących do przeszłości, czy obecnych, czy wreszcie tych, które pojawią się w przyszłości.
 7. Skauting określa się jako metoda wychowawcza: różni się w ten sposób, przez swoją istotę i cel, od „ruchu młodzieżowego”, którego głównym celem jest służyć Państwu lub ideologii politycznej, doczesnej lub nawet spirytualistycznej. w odróżnieniu od „ruchu młodzieżowego”, skauting uważa się, obok szkoły, za komplementarny wobec rodziny, do której dziecko należy przede wszystkim.
 8. Skauting, jako metoda wychowawcza obejmująca całego człowieka, chce wychowywać młodych we wszystkich sferach; stąd przywiązuje wagę nie tylko do formacji osobistej, ale również społecznej, ucząc miłości Ojczyzny, poczucia honoru, prawdziwej wierności, szacunku dla danego słowa, poczucia odpowiedzialności obywatelskiej w ramach wspólnot doczesnych.
 9. Skauting, jako metoda wychowania czynnego, dąży do „zdesubiektywizowania” dziecka, a potem młodego człowieka: zachęca do nieustannego przekraczania samego siebie, pozwala mu odkryć obiektywność Prawdy w wymiarze społecznym na miarę potrzeb i zdolności jego wieku.
 10. Skauting chce wychować ludzi świadomych: ukazuje młodym prawdziwe rzeczywistości, tzn. niezmienne i uniwersalne prawdy i wartości, kształtując w ten sposób ludzi z charakterem.
 11. Skauting wychowuje do wolności. Poprzez „system zastępowy” daje młodym doświadczyć życia w małej grupie złożonej z 6 – 8 osób, pod przywództwem jednego z nich, w której każdy jest za coś odpowiedzialny: w ten sposób uczy poczucia odpowiedzialności i sprawowania władzy na miarę kompetencji wieku młodzieńczego.
 12. Skauting, jako metoda wychowawcza opierająca się na porządku naturalnym, a zatem niezmiennym i obiektywnym, kształtuje ludzi zdolnych do zaadaptowania się i do trzymania steru swego życia jaki by nie był zmieniający się kontekst społeczno-psychologiczny ich otaczający. Posiada on w konsekwencji w samym sobie prawie nieograniczone możliwości wewnętrznej odnowy, z poszanowaniem jak największej wierności swoim zasadom i celom.

 

 

Na pytania dotyczące funkcjonowania drużyny odpowie drużynowy 1DWi Krzysztof Blankiewicz (krzysztof.blankiewicz@gmail.com, tel. 512 105 589)

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 

II Niedziela Adwentu – 10.12.2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

 • Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł

śp Paweł Tomczyk l. 47 z Kopek

Pogrzeb jutro o godz. 10.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

 • Bóg zapłać mieszkańcom Czarnówki za czas wspólnej modlitwy, za waszą gościnność i ofiarność. Serdeczne Bóg zapłać Panom Jerzemu Drubkowskiemu, Jakubowi Papisowi i Jerzemu Szczęsnemu za transport.

Plan kolędy:

15.12 w piątek od 16.00 Popławy, a od około 19.00 osiedle 1 ksiądz

16.12 w sobotę Rzakta – 3 księży

 • W zakrystii są już poświęcone opłatki Bożonarodzeniowe, które pochodzą od sióstr Sakramentek, na co dzień żyjących za ścisłą klauzurą oraz świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 • Rekolekcje adwentowe w naszej parafii od niedzieli 17 grudnia do wtorku 19 grudnia. Wygłosi je ks. Mirosław Serzyński Pallotyn, pomagający w naszej parafii przez coniedzielną mszę św. w Siwiance.

Plan rekolekcji:

W niedzielę msze tak jak zawsze: 8.00, 10.00, 11.30, 12.45, 18.00.

Poniedziałek 8.00, 10.00, 11.45 dla szkoły w Gliniance, 17.00, 19.00

Wtorek 8.00, 10.00, 11.30 msza w szkole w Górkach, 17.00, 19.00.

Zapraszamy do spowiedzi.

 • Dziś 16.30 wyjazd do seminarium na Spektakl muzyczny „Wielka wyprawa” przeznaczony jest dla wszystkich dzieci i dorosłych. Zapisy w zakrystii. Zapraszamy szczególnie LSO, dla której wyjazd dofinansowany jest z waszego funduszu.
 • Bóg zapłać rodzicom, którzy już odpowiedzieli na apel o pomoc w zorganizowaniu nagród dla dzieci uczestniczących w roratach. Zostało rozdanych 100 plakatów roratnich. Dziękujemy Paniom, które przygotowują poranne kakao.
 • Prosimy zgłaszać chorych do odwiedzin z Komunią św. przed Świętami Bożego Narodzenia, tj. 23.12 od 10.00 (dotyczy chorych nie zgłoszonych do comiesięcznych odwiedzin). Prosimy o transport.
 • Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. W tygodniku Idziemy: Adwent z Maryją – czego możemy się nauczyć od Matki Bożej – wyjaśnia s. Judyta, biblistka. W Gościu Niedzielnym: Misja: Liban – Byliśmy na granicy libańsko-syryjskiej, gdzie Polska pomaga syryjskim uchodźcom.
 • W zakrystii są do nabycia pamiątkowe wizerunki MB Glinieckiej, te które były dostępne podczas koronacji.
 • Dziś Szkoła Podstawowa w Gliniance zaprasza na III Świąteczne Targowisko. W planie: stoiska z dekoracjami, loteria, występy naszych dzieci, kawiarenka i bieg Mikołajów. Zapraszamy od 10.00 – 13.00.
 • Dziś gmina zaprasza na „Wspólne ubieranie choinki” na placu w centrum w Wiązownie od 13.00 do 16.00. Wiele atrakcji dla najmłodszych i starszych. Rozpocznie się też akcja „Świąteczna Radość Pomagania” – gdzie będziemy walczyli o zdrowie małego Rysia z Emowa.
 • Dziś w Polsce już po raz osiemnasty obchodzimy: Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek na ten cel.

Rekolekcje w Loretto – Dialog małżeński 26-28 stycznia 2018

Podczas weekendowych rekolekcji przypomnimy sobie dar i zadanie wynikające z sakramentu małżeństwa oraz zasady budowania więzi i dialogu pomiędzy małżonkami.

Zapraszamy narzeczonych i małżeństwa na spotkanie ze sobą i Panem Bogiem pod opieką Matki Bożej Loretańskiej. Zapewniamy udział w warsztatach i konferencjach.

Zapewniamy noclegi i wyżywienie, a przede wszystkim ciszę, niepowtarzalną atmosferę i spotkanie z Bogiem w sakramentach i drugim człowieku. Rekolekcje prowadzą siostry loretanki, ojcowie sercanie oraz Beata i Wiesław Humięccy – małżeństwo z ponad 20-letnim stażem. Od kilku lat prowadzą warsztaty dla małżeństw i rodzin.

Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 18.00 w piątek, zakończenie w niedzielę o godz. 15.00

Nie przewidujemy opieki nad dziećmi.

Zgłoszenia i informacje:
rekolekcjewloretto@gmail.com
tel.: 511 219 439
Koszt na osobę: 200 zł

I Niedziela Adwentu (rok B II) – 3.12.2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

 • Bóg zapłać mieszkańcom Dobrzyńca i Bolesławowa za czas wspólnej modlitwy, za waszą gościnność i ofiarność, Panom Leszkowi Kordysowi, sołtysowi Arkadiuszowi Młot oraz z Bolesławowa Jackowi Karolakowi i Włodzimierzowi Samsel za zapewnienie transportu.

Plan kolędy

  • 09.12 w sobotę od 10.00 – Czarnówka przy drodze na Dobrzyniec i w stronę Świdra, dokładnie tak jak rok temu dwóch księży, a trzeci ksiądz – Czarnówka nad Świdrem do lasku. tj. ul. Akacjowa od Państwa Szczęsnych do Państwa Nowak, a następnie Czarnówka koło Rzakty.
  • 15.12 w piątek od 16.00 – Popławy a od około 19.00 osiedle 1 ksiądz
  • 16.12 w sobotę od 10.00 – Rzakta 3 księży
 • Jutro rozpoczynamy Roraty o 6.45. (poniedziałek – piątek). Temat przewodni w tym roku to „św. Józef strażnik Skarbów”. Zwracamy się o pomoc do Pań w przygotowaniu kakao rano dla dzieci. Prosimy o zgłaszanie się do zakrystii. Dzieci otrzymają jutro plakaty roratnie, a po świętach naszym zwyczajem dla najwytrwalszych coś wylosujemy.
 • Zapraszamy 10 grudnia w niedzielę na wyjazd do seminarium na spektakl muzyczny „Wielka wyprawa”. Przedstawienie przeznaczone jest dla wszystkich dzieci i dorosłych. Zapisy w zakrystii. Zapraszamy szczególnie LSO, dla której wyjazd dofinansowany jest z funduszu ministranckiego. Odjazd w niedzielę o 16.30.
 • Bóg zapłać mieszkańcom ul. Łąkowej za ofiary na pomnik nagrobny ks. Proboszcza.
 • 8.12 w piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia nie ma Rorat. Msze o 8.00, 10.00 i o 18.00.
 • Spotkanie dla dzieci i rodziców pierwszokomunijnych 8 grudnia w piątek na mszy o 18.00 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dzieci otrzymają wtedy medaliki MB Niepokalanej.
 • Wraz z początkiem adwentu w naszej parafii szafarze nadzwyczajni komunii świętej podejmują się nowej posługi. W każdą niedzielę mogą zanieść Pana Jezusa w komunii świętej chorym. Posługa ta obejmuje zarówno osoby stale pozostające w domu, do których raz w miesiącu ksiądz udaje się z komunią świętą, jak i osób chorych incydentalnie, którzy akurat danej niedzieli nie mogą wziąć udziału we mszy świętej, a pragną przyjąć komunię świętą. Osoby zainteresowane powinny zgłosić wolę przyjęcia komunii świętej szafarzowi w poprzedzający piątek lub sobotę, albo uczynić to w kancelarii parafialnej. Kontakt do szafarzy do uzyskania na stronie internetowej lub w zakrystii.
 • Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. W tygodniku IDZIEMY: „Pan nadchodzi, warto się sprężyć” zachęca o Leon Knabit. W GOŚCIU NIEDZIELNYM: „Mężczyzna silnej wiary. Człowiek pracy i modlitwy. Wzór ojca. Odkryjmy na nowo św. Józefa.”
 • W zakrystii są już poświęcone opłatki bożonarodzeniowe, które pochodzą od sióstr Sakramentek na co dzień żyjących za ścisłą klauzurą. Św. Jan Paweł II nazywał takie zakony poświęcone w pełni Bogu – płucami Kościoła. Siostry obiecały naszą parafię otoczyć swoją modlitwą podczas adoracji Pana Jezusa.
 • W zakrystii są też świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 • W zakrystii można zakupić też film i kalendarz z czasu nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej
 • Dziś przed kościołem Skauci rozprowadzają kartki świąteczne, z których dochód będzie przeznaczony na rehabilitację 11 miesięcznej Hani naszej parafianki, chorującej na rdzeniowy zanik mięśni.
 • Zwracamy się z apelem o oddawanie krwi w dowolnej stacji krwiodawstwa dla naszej parafianki Zofii Zdunik. Należy podać, że krew jest dla niej przeznaczona.
 • Gmina 10 grudnia w niedzielę zaprasza na „Wspólne ubieranie choinki” na placu w Centrum w Wiązownie od 13.00 do 16.00. Wiele atrakcji dla najmłodszych i starszych. Rozpocznie się też akcja „Świąteczna Radość Pomagania” – gdzie będziemy zbierali środki na walkę  o zdrowie małego Rysia z Emowa.

Witamy na stronie Parafii świętego Wawrzyńca w Gliniance

Witamy na stronie naszej Parafii. Jest to już druga wersja strony. Zmieniliśmy adres, serwer oraz wygląd strony.

Już wkrótce treść strony oraz zdjęcia zostaną uzupełnione – prosimy o cierpliwość.

Mamy nadzieję, że ta strona przybliży każdemu zarówno naszą parafię, jej historię jak i kwestie wiary.

Każdą osobę zainteresowaną udziałem w budowaniu tej strony zachęcamy do kontaktu z administratorem strony.