Modernizacja dachu kościoła pw. św. Wawrzyńca w Gliniance

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

 Glinianka, 05.06.2024 r.

POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE

w sprawie zamówienia na realizację inwestycji pn.:

„Modernizacja dachu kościoła pw. św. Wawrzyńca w Gliniance (XVIII w.) gm. Wiązowna”

I. Nazwa i adres Zamawiającego
Parafia św. Wawrzyńca w Gliniance
ul. Wawrzyniecka 149, 05-408 Glinianka.
mail: parafiaglinianka@gmail.com, tel. 881-735-553.

II. Tryb udzielania zamówienia
1. Zamawiający realizuje inwestycję pn.: „Modernizacja dachu kościoła pw. św. Wawrzyńca w Gliniance (XVIII w.) gm. Wiązowna”, na którą zostało przyznane dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków -edycja pierwsza (RPOZ/2022)oraz ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jak również uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
2. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania zakupowego, dla którego z uwagi na brak przesłanek, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przepisy ustawy nie znajdują zastosowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją złożonych ofert przez Wykonawców.
4. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść postępowania zakupowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego postępowania zakupowego.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Zamawiający może rozstrzygnąć postepowanie, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, jeżeli nie wystąpią przesłanki do unieważnienia postępowania.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane to jest prace remontowe polegające na wymianie pokrycia dachowego z gontu drewnianego na dachu zabytkowego kościoła pod wezwaniem św. Wawrzyńca oraz przynależnej do niego dzwonnicy przy ul. Wawrzynieckiej 149 w Gliniance gm. Wiązowna, na podstawie ostatecznej decyzji nr 428/2024 wydanej przez Starostę Otwockiego w dniu 21.05.2024 r. sygn. AB.6740.491.2024.MZ udzielającej pozwolenia na budowę i zatwierdzającej projekt architektoniczno-budowlany opracowany w marcu 2023 roku przez jednostkę projektową Anna Gut Budowlani.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
    1) Projekt architektoniczno-budowlany opracowany w marcu 2023 roku przez jednostkę projektową Anna Gut Budowlani;
    2) Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10.05.2024 r., znak sprawy WN.5142.240.2023.IDK;
    3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana w marcu 2023 roku przez jednostkę projektową Anna Gut Budowlani;
    4) Przedmiar robót, który ma charakter pomocniczy dla przygotowania oferty przez Wykonawcę i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania elementów budowy ujętych w dokumentacji projektowej.
3. Kod główny:
    45000000-7 Roboty budowlane
    45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4. W przypadku rozbieżności rodzaju ilości robót określonymi ww. dokumentach, należy te dokumenty traktować jako wzajemnie uzupełniające się i nie mogą stanowić podstawy żądania Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie.
5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

IV. Termin realizacji zamówienia:
1. Termin realizacji zamówienia do 14miesięcy od daty podpisania umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu zakupowym.
1. Wykonawca biorący udział w postepowaniu zakupowym musi wykazać:
    1) Posiadanie odpowiedniego doświadczenia: tj. przeprowadzanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej 1(jednej) roboty polegającej na remoncie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości robót brutto nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
    2) Dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury – poświadczonych zgodnie z art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktualnym zaświadczeniem o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego.
    3) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300.000,00 zł.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

VI. Wykaz dokumentów stanowiących ofertę i potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu
1. Dokumenty stanowiące ofertę i potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
    1) Wypełniony i podpisany formularz oferty według Załącznika nr 1 do postępowania;
    2) Informację z banku o środkach finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
    3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik nr 4 do postępowania;
    4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do postępowania;
    5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy,
    6) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym wykonawcy – jeżeli dotyczy.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści, pod rygorem nieważności.
3. Oferta i oświadczenia powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, a w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez ustanowionego pełnomocnika.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści postępowania zakupowego.
5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

VII. Odrzucenie oferty
1. Oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie podlegała ocenie, gdy:
    1) będzie zawierała braki w formularzu ofertowym. Formularza ofertowego nie można poprawić w związku z czym nie podlega on uzupełnieniu.
    2) będzie niekompletna –nie będzie zawierała wymaganych dokumentów tj. informacji z banku, wykazu robót budowlanych, wykazu osób, pełnomocnictw. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania wykonawcy do uzupełnienia ww. dokumentów w terminie określonym w wezwaniu. W przypadku braku odpowiedzi ze strony wykonawcy i nie uzupełnienia ww. dokumentów, oferta taka zostanie odrzucona.
    3) termin związania ofertą będzie krótszy od wymaganego,
    4) nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj. nie wykaże posiadanego doświadczenia, nie wykaże dysponowania odpowiednią osobą, nie wykaże posiadanych środków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do wyjaśnienia i/lub poprawienia złożonych dokumentów tj.: wykazu robót budowlanych, wykazu osób, informacji z banku. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia i/lub poprawienia dokumentów lub w przypadku gdy przedłożone w odpowiedzi na wezwanie dokumenty nadal nie będą
potwierdzały spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta taka zostanie odrzucona.
    5) będzie podpisana przez nieupoważnioną osobę,
    6) Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia podlega /podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z późn. zm.),
    7) Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę w postępowaniu,
    8) oferta zostanie złożona po terminie,
    9) oferta nie zostanie złożona na formularzu określonym w załączniku nr 1 do postepowania,
    10) Wykonawca jest jako podmiot powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. Termin i sposób złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2024 r. do godz. 10:00.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (nie decyduje data nadania listu poleconego).
3. Ofertę należy złożyć w formie papierowej, umieszczając ją w jednej zamkniętej kopercie: osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym) w siedzibie parafii
(adres wskazany w rozdziale I niniejszego postepowania) albo listownie na adres wskazany w rozdziale I.
4. Na kopercie należy umieścić:
    1) nazwę i adres Zamawiającego,
    2) nazwę i adres Wykonawcy,
    3) Oferta: „Modernizacja dachu kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Gliniance (XVIII w.) gm. Wiązowna”.

IX. Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.07.2024r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

X. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z formularzami stanowiącymi załączniki do niniejszego postępowania.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby władna/władne do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy wskazaną/wskazane w publicznym rejestrze (CEiDG albo KRS), albo osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba upoważniona –do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby władna/władne do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy wskazaną/wskazane w publicznym rejestrze (CEiDG albo KRS).

XI. Termin związania ofertą
1. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczania
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
    1) Cena (C) – waga kryterium 80 %
    2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 20 %
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania zawarte w postępowaniu zakupowym.
3. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

    1) Cena (C) – waga 80 %
        a) Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona według poniższego wzoru:

                  cena najniższa brutto*
C = ———————————————— x 100 pkt x 80%
                 cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
b) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do postępowania (1% = 1 pkt).
c) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2) Okres gwarancji (G) – waga kryterium 20%
    a) Kryterium „Okres gwarancji (G)” będzie oceniane na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w Formularzu ofertowym (1% = 1 pkt).
    b) Za zadeklarowany „Okres gwarancji (G)” w swojej ofercie, Wykonawca otrzyma następującą punktację:
        24 miesiące – 0,00 pkt.
        36 miesięcy – 10,00 pkt.
        48 miesięcy – 20,00 pkt.
    c) W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, Zamawiający przyjmie, że wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.
4. Za ofertę najkorzystniejszą, uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, według następującego wzoru:
    WP = W(C) + W(G)
Oznaczenia:
    WP – liczba punktów przyznana ofercie z zastosowaniem wyżej opisanych kryteriów oceny ofert
    W(C) – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Cena oferty (C);
    W(G) – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Okres gwarancji (G);
5. Uzyskana liczba punktów w ramach opisanych kryteriów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym postępowaniu, a także zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o wskazane w niniejszym rozdziale kryteria oceny.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

XIII. Rozstrzyganie sporów
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony zobowiązują się do podjęcia próby ich rozwiązania w drodze mediacji lub innych polubownych rozwiązań sporów przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu.

XIV. Klauzula informacyjna dotycząca RODO
1. Zgodnie z art. 8 ust.1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuje że,
    1) Administratorem danych osobowych jest Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca z siedzibą w Gliniance (05-408), ul. Wawrzyniecka 149, wpisana do rejestru podmiotów utworzonych z mocy ustawy pod numerem REGON 040120411, NIP 5321814401. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach e-mail: parafiaglinianka@gmail.com, tel. +48881735553.
    2) Kontakt z inspektorem danych w Diecezji: Notariusz, diecezjalny inspektor ochrony danych osobowych. Ks. Łukasz Szkarłat, 22 518 15 04.
    3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy i realizacji zadania, zgodnego z zapisami postępowania zakupowego.
    4) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.
    5) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa narusza przepisy Dekretu.
    6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celu określonego w postępowaniu zakupowym.
2. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest Wójt Gminy Wiązowa z siedzibą w Wiązownie ul. Lubelska 59, 05-462 Wiązowna;
    2) Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu 22 18 000 27/28 wew. 39, email: iod@wiazowna.pl, lub pisemnie na adres urzędu;
    3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zamówieniami publicznymi;
    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zakupowego;
    5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
    6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących, jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu zakupowym;
    7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
    8) Posiada Pani/Pan:
          a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
          b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
          c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
          d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
     9) Nie przysługuje Pani/Panu:
          a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
          b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
          c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy Pzp.

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XV. Dane kontaktowe Zamawiającego

Ks. Piotr Błażejczyk – Proboszcz, e-mail: parafiaglinianka@gmail.com
tel. 881-735-553.
Olga Pieniak-Nowak – Urząd Gminy Wiązowna – Wydział Rozwoju Gospodarczego
e-mail: o.nowak@wiazowna.pl, tel.22-512-582.

XVI. Załączniki
1. Załącznik nr 1 do postępowania – Formularz oferty (plik word, pdf ).

2. Załącznik nr 2 do postępowania – OPZ

1. A.0 Lokalizacja,

2. A.1 ELEWACJA ZACHODNIA,

3. A.2 ELEWACJA POŁUDNIOWA,

4. A.3 ELEWACJA PÓŁNOCNA,

5. A.4 ELEWACJA WSCHODNIA,

6. A.5 RZUT POŁACI,

7. A.6 RZUT WIĘŹBY,

8. A.7 PRZEKRÓJ,

9. A.8 DETAL POKRYCIA,

10. BP-50C26_20240521_140222,

11. Decyzja pozwolenie na budowę,

12. Ostateczność WN.5142.240.2023,

13. Projekt remontu pokrycia dachu w zabytkowym Kościele Św. Wawrzyńca w Gliniance_29.03,

14. PRZEDMIAR Kościół w GLINIANCE,

15. STWiORB).

3. Załącznik nr 3 do postępowania – Projekt umowy. Załącznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy

4. Załącznik nr4 do postępowania – Wykaz robót budowlanych. Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych 

5. Załącznik nr 5 do postępowania – Wykaz osób. Załącznik nr 5 Wykaz osób

 

 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW