SKAUCI EUROPY

Przy naszej parafii działa chłopięcy zastęp harcerzy 1 Drużyny Wiązowskiej Federacji Skautów Europy (FSE). Zapraszamy chłopców z naszej parafii w wieku od 12 lat. Spotykamy się na zbiórkach w soboty o godz. 10 przed kościołem.

 

 

„Skaut jest człowiekiem wiary, przeto odrzucam każdą formę skautingu, która nie miałaby za podstawę religii”

Robert Baden-Powell, twórca skautingu

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego powstało w 1982 roku, ale nawiązuje do tradycji skautowej i harcerskiej liczącej sobie już ponad 100 lat.

Metoda skautowa wzięła się z głęboko pedagogicznej intuicji angielskiego generała lorda Roberta Stephensona Smitha Baden-Powella. W trakcie swej kariery wojskowej w Indiach i w Afryce Południowej, B.P. zauważa, że jeśli młodych nastolatków obarczy się dużą odpowiedzialnością, obdarzając ich jednocześnie zaufaniem, potrafią oni dokonywać cudów.

W roku 1911 student Politechniki i Uniwersytetu Lwowskiego, Andrzej Małkowski, spóźnia się pewnego dnia na zajęcia polskiej organizacji niepodległościowej „Zarzewie”. Dowódca każe mu za karę przetłumaczyć książkę B.P. „Skauting dla chłopców”. W ten sposób przetłumaczona książka staje się bestsellerem i cała, znajdująca się pod zaborami Polska szybko pokrywa się siecią drużyn skautowych. Już w 1913 roku polscy skauci uczestniczą z flagą nieistniejącej na mapie politycznej Europy Ojczyzny w zlocie skautów angielskich w Birmingham. W tym też roku przyjmują nazwę „harcerz”, co oznacza już nie tylko tego, kto idzie pierwszy na zwiad (skaut), ale również pierwszy staje do walki (harcownicy; harce przed bitwą).

W 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości, z drużyn z trzech zaborów powstaje Związek Harcerstwa Polskiego. Główną rolę w harcerstwie polskim odgrywają takie postaci, jak ks. Kazimierz Lutosławski i Stanisław Sedlaczek. Ten ostatni czerpie inspirację nie tylko z pism i praktyki skautingu angielskiego. Wielki wpływ wywiera na niego myśl ojca Sevin oraz skauting katolicki.

Ojciec Sevin, francuski jezuita, spotyka się w 1913 roku z B.P., aby ocenić przydatność metody skautowej w pracy z młodzieżą. Pod wrażeniem myśli B.P. pisze książkę po tytułem „Skauting, studium dokumentalne i zastosowanie”.

W 1920 roku zakłada „Skautów Francji” po uprzednim przedstawieniu biskupom katolickiej wersji metody skautowej. Dla ojca Sevin bowiem skaut jest chrześcijaninem, którego najgorętszym pragnieniem jest szerzenie wokół siebie Królestwa Chrystusowego.

Ojciec Sevin nadaje jednoznaczny chrześcijański sens zastępowi, rozwija badenpowellowską ideę dobrego uczynku jako służby chrześcijańskiej. Urzeczywistnia również pomysł zakorzenienia skautingu we wspólnocie Kościoła. Zastęp staje się grupą skautów, którzy są braćmi w Chrystusie. Dar z samego siebie, rozwinięty przez B.P., nie jest już filantropią, ale odpowiedzią na uprzedzającą miłość Boga do człowieka.

 

POWSTANIE SKAUTINGU KATOLICKIEGO W POLSCE

Polski Sierpień ’80 przynosi świeży powiew nowych idei również w harcerstwie. Stan wojenny nie przerywa tej tendencji. W lutym 1982 roku powstaje ruch harcerstwa katolickiego, przekształcony w 1989 roku w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, które w 1995 roku przyłącza się do wielkiej rodziny Skautingu Europejskiego.

W ten sposób zapewniona zostaje kontynuacja wysiłków polskiego harcerstwa przedwojennego, w szczególności Stanisława Sedlaczka, który pragnął oprzeć metodę wychowania na dokonaniach ojca Sevin i skautingu katolickiego.

Już w 1994 roku harcerki i harcerze z SHK „Zawisza” biorą udział w wielkim zlocie międzynarodowym FSE – Eurojam we Włoszech. 3 sierpnia 1994 roku Ojciec Święty Jan Paweł II przyjmuje na audiencji w Bazylice Św. Piotra w Rzymie 7500 przewodniczek i skautów uczestniczących w tym zlocie. W swoim przemówieniu mówi m.in.: „jesteście powołani do tego, aby z całym młodzieńczym zapałem uczestniczyć w konstruowaniu Europy narodów, w której w każdym człowieku szanowana byłaby godność dziecka miłowanego przez Boga i byłaby tworzona jedna społeczność oparta na solidarności i na miłości bratniej”.

 

Obecnie SHK „Zawisza” FSE rozwija pedagogikę, twórczo adaptując dzieło Skautingu Europejskiego, w duchu wierności najlepszym tradycjom przedwojennego harcerstwa polskiego.

 

KARTA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO

 1. Skauting wierzy w nadprzyrodzone, osobiste i niepowtarzalne powołanie każdego człowieka. w konsekwencji odrzuca on wszelkie koncepcje społeczne prowadzące do jakiejkolwiek formy „umasowienia lub kolektywizacji”, która poświęca osobę na rzecz społeczeństwa.
 2. Skauting chce wychowywać Człowieka Wiary, syna Kościoła.
 3. Skauting rozróżnia to, co naturalne od tego, co nadprzyrodzone, bez ich mieszania czy oddzielania: stowarzyszenia powołujące się na metodę skautową są kierowane przez osoby świeckie, którym rodzice młodych delegują swoją władzę. Wychowawcy ci mają prawa i obowiązki świeckich obywateli: wypełniają swe obowiązki wobec władzy duchownej i świeckiej, co wynika z faktu chrztu oraz bycia obywatelem.
 4. Skauting chce wychowywać do „kontemplacji” i poczucia „sacrum”.
 5. Skauting uważa życie i grę na łonie przyrody za istotną i oryginalną zasadę swej metody. Nie sprowadza człowieka do roli „wielkiego inżyniera”. Wierzy, że przyrodę najpierw trzeba kontemplować, następnie „urządzić” bardziej niż „przekształcić”: chce wychowywać młodych do pokory, ducha ubóstwa, bezinteresownej służby poprzez zastosowanie prostych, dostępnych dla każdego środków, które rozwijają zdolność trzeźwego osądu, zręczność i umiejętność oraz poczucie harmonii, co wyklucza zastosowanie kosztownych technik, rozwijających iluzje i zaślepienie.
 6. Skauting chce uniknąć we wszystkich dziedzinach różnych form materializmu i totalitaryzmu, nawet najmniej jaskrawych, czy tych należących do przeszłości, czy obecnych, czy wreszcie tych, które pojawią się w przyszłości.
 7. Skauting określa się jako metoda wychowawcza: różni się w ten sposób, przez swoją istotę i cel, od „ruchu młodzieżowego”, którego głównym celem jest służyć Państwu lub ideologii politycznej, doczesnej lub nawet spirytualistycznej. w odróżnieniu od „ruchu młodzieżowego”, skauting uważa się, obok szkoły, za komplementarny wobec rodziny, do której dziecko należy przede wszystkim.
 8. Skauting, jako metoda wychowawcza obejmująca całego człowieka, chce wychowywać młodych we wszystkich sferach; stąd przywiązuje wagę nie tylko do formacji osobistej, ale również społecznej, ucząc miłości Ojczyzny, poczucia honoru, prawdziwej wierności, szacunku dla danego słowa, poczucia odpowiedzialności obywatelskiej w ramach wspólnot doczesnych.
 9. Skauting, jako metoda wychowania czynnego, dąży do „zdesubiektywizowania” dziecka, a potem młodego człowieka: zachęca do nieustannego przekraczania samego siebie, pozwala mu odkryć obiektywność Prawdy w wymiarze społecznym na miarę potrzeb i zdolności jego wieku.
 10. Skauting chce wychować ludzi świadomych: ukazuje młodym prawdziwe rzeczywistości, tzn. niezmienne i uniwersalne prawdy i wartości, kształtując w ten sposób ludzi z charakterem.
 11. Skauting wychowuje do wolności. Poprzez „system zastępowy” daje młodym doświadczyć życia w małej grupie złożonej z 6 – 8 osób, pod przywództwem jednego z nich, w której każdy jest za coś odpowiedzialny: w ten sposób uczy poczucia odpowiedzialności i sprawowania władzy na miarę kompetencji wieku młodzieńczego.
 12. Skauting, jako metoda wychowawcza opierająca się na porządku naturalnym, a zatem niezmiennym i obiektywnym, kształtuje ludzi zdolnych do zaadaptowania się i do trzymania steru swego życia jaki by nie był zmieniający się kontekst społeczno-psychologiczny ich otaczający. Posiada on w konsekwencji w samym sobie prawie nieograniczone możliwości wewnętrznej odnowy, z poszanowaniem jak największej wierności swoim zasadom i celom.

 

 

Na pytania dotyczące funkcjonowania drużyny odpowie drużynowy 1DWi Krzysztof Blankiewicz (krzysztof.blankiewicz@gmail.com, tel. 512 105 589)

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

 

II Niedziela Adwentu – 10.12.2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

 • Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł

śp Paweł Tomczyk l. 47 z Kopek

Pogrzeb jutro o godz. 10.00.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

 • Bóg zapłać mieszkańcom Czarnówki za czas wspólnej modlitwy, za waszą gościnność i ofiarność. Serdeczne Bóg zapłać Panom Jerzemu Drubkowskiemu, Jakubowi Papisowi i Jerzemu Szczęsnemu za transport.

Plan kolędy:

15.12 w piątek od 16.00 Popławy, a od około 19.00 osiedle 1 ksiądz

16.12 w sobotę Rzakta – 3 księży

 • W zakrystii są już poświęcone opłatki Bożonarodzeniowe, które pochodzą od sióstr Sakramentek, na co dzień żyjących za ścisłą klauzurą oraz świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 • Rekolekcje adwentowe w naszej parafii od niedzieli 17 grudnia do wtorku 19 grudnia. Wygłosi je ks. Mirosław Serzyński Pallotyn, pomagający w naszej parafii przez coniedzielną mszę św. w Siwiance.

Plan rekolekcji:

W niedzielę msze tak jak zawsze: 8.00, 10.00, 11.30, 12.45, 18.00.

Poniedziałek 8.00, 10.00, 11.45 dla szkoły w Gliniance, 17.00, 19.00

Wtorek 8.00, 10.00, 11.30 msza w szkole w Górkach, 17.00, 19.00.

Zapraszamy do spowiedzi.

 • Dziś 16.30 wyjazd do seminarium na Spektakl muzyczny „Wielka wyprawa” przeznaczony jest dla wszystkich dzieci i dorosłych. Zapisy w zakrystii. Zapraszamy szczególnie LSO, dla której wyjazd dofinansowany jest z waszego funduszu.
 • Bóg zapłać rodzicom, którzy już odpowiedzieli na apel o pomoc w zorganizowaniu nagród dla dzieci uczestniczących w roratach. Zostało rozdanych 100 plakatów roratnich. Dziękujemy Paniom, które przygotowują poranne kakao.
 • Prosimy zgłaszać chorych do odwiedzin z Komunią św. przed Świętami Bożego Narodzenia, tj. 23.12 od 10.00 (dotyczy chorych nie zgłoszonych do comiesięcznych odwiedzin). Prosimy o transport.
 • Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. W tygodniku Idziemy: Adwent z Maryją – czego możemy się nauczyć od Matki Bożej – wyjaśnia s. Judyta, biblistka. W Gościu Niedzielnym: Misja: Liban – Byliśmy na granicy libańsko-syryjskiej, gdzie Polska pomaga syryjskim uchodźcom.
 • W zakrystii są do nabycia pamiątkowe wizerunki MB Glinieckiej, te które były dostępne podczas koronacji.
 • Dziś Szkoła Podstawowa w Gliniance zaprasza na III Świąteczne Targowisko. W planie: stoiska z dekoracjami, loteria, występy naszych dzieci, kawiarenka i bieg Mikołajów. Zapraszamy od 10.00 – 13.00.
 • Dziś gmina zaprasza na „Wspólne ubieranie choinki” na placu w centrum w Wiązownie od 13.00 do 16.00. Wiele atrakcji dla najmłodszych i starszych. Rozpocznie się też akcja „Świąteczna Radość Pomagania” – gdzie będziemy walczyli o zdrowie małego Rysia z Emowa.
 • Dziś w Polsce już po raz osiemnasty obchodzimy: Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek na ten cel.

Rekolekcje w Loretto – Dialog małżeński 26-28 stycznia 2018

Podczas weekendowych rekolekcji przypomnimy sobie dar i zadanie wynikające z sakramentu małżeństwa oraz zasady budowania więzi i dialogu pomiędzy małżonkami.

Zapraszamy narzeczonych i małżeństwa na spotkanie ze sobą i Panem Bogiem pod opieką Matki Bożej Loretańskiej. Zapewniamy udział w warsztatach i konferencjach.

Zapewniamy noclegi i wyżywienie, a przede wszystkim ciszę, niepowtarzalną atmosferę i spotkanie z Bogiem w sakramentach i drugim człowieku. Rekolekcje prowadzą siostry loretanki, ojcowie sercanie oraz Beata i Wiesław Humięccy – małżeństwo z ponad 20-letnim stażem. Od kilku lat prowadzą warsztaty dla małżeństw i rodzin.

Rozpoczęcie rekolekcji o godz. 18.00 w piątek, zakończenie w niedzielę o godz. 15.00

Nie przewidujemy opieki nad dziećmi.

Zgłoszenia i informacje:
rekolekcjewloretto@gmail.com
tel.: 511 219 439
Koszt na osobę: 200 zł

I Niedziela Adwentu (rok B II) – 3.12.2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

 • Bóg zapłać mieszkańcom Dobrzyńca i Bolesławowa za czas wspólnej modlitwy, za waszą gościnność i ofiarność, Panom Leszkowi Kordysowi, sołtysowi Arkadiuszowi Młot oraz z Bolesławowa Jackowi Karolakowi i Włodzimierzowi Samsel za zapewnienie transportu.

Plan kolędy

  • 09.12 w sobotę od 10.00 – Czarnówka przy drodze na Dobrzyniec i w stronę Świdra, dokładnie tak jak rok temu dwóch księży, a trzeci ksiądz – Czarnówka nad Świdrem do lasku. tj. ul. Akacjowa od Państwa Szczęsnych do Państwa Nowak, a następnie Czarnówka koło Rzakty.
  • 15.12 w piątek od 16.00 – Popławy a od około 19.00 osiedle 1 ksiądz
  • 16.12 w sobotę od 10.00 – Rzakta 3 księży
 • Jutro rozpoczynamy Roraty o 6.45. (poniedziałek – piątek). Temat przewodni w tym roku to „św. Józef strażnik Skarbów”. Zwracamy się o pomoc do Pań w przygotowaniu kakao rano dla dzieci. Prosimy o zgłaszanie się do zakrystii. Dzieci otrzymają jutro plakaty roratnie, a po świętach naszym zwyczajem dla najwytrwalszych coś wylosujemy.
 • Zapraszamy 10 grudnia w niedzielę na wyjazd do seminarium na spektakl muzyczny „Wielka wyprawa”. Przedstawienie przeznaczone jest dla wszystkich dzieci i dorosłych. Zapisy w zakrystii. Zapraszamy szczególnie LSO, dla której wyjazd dofinansowany jest z funduszu ministranckiego. Odjazd w niedzielę o 16.30.
 • Bóg zapłać mieszkańcom ul. Łąkowej za ofiary na pomnik nagrobny ks. Proboszcza.
 • 8.12 w piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Tego dnia nie ma Rorat. Msze o 8.00, 10.00 i o 18.00.
 • Spotkanie dla dzieci i rodziców pierwszokomunijnych 8 grudnia w piątek na mszy o 18.00 w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dzieci otrzymają wtedy medaliki MB Niepokalanej.
 • Wraz z początkiem adwentu w naszej parafii szafarze nadzwyczajni komunii świętej podejmują się nowej posługi. W każdą niedzielę mogą zanieść Pana Jezusa w komunii świętej chorym. Posługa ta obejmuje zarówno osoby stale pozostające w domu, do których raz w miesiącu ksiądz udaje się z komunią świętą, jak i osób chorych incydentalnie, którzy akurat danej niedzieli nie mogą wziąć udziału we mszy świętej, a pragną przyjąć komunię świętą. Osoby zainteresowane powinny zgłosić wolę przyjęcia komunii świętej szafarzowi w poprzedzający piątek lub sobotę, albo uczynić to w kancelarii parafialnej. Kontakt do szafarzy do uzyskania na stronie internetowej lub w zakrystii.
 • Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. W tygodniku IDZIEMY: „Pan nadchodzi, warto się sprężyć” zachęca o Leon Knabit. W GOŚCIU NIEDZIELNYM: „Mężczyzna silnej wiary. Człowiek pracy i modlitwy. Wzór ojca. Odkryjmy na nowo św. Józefa.”
 • W zakrystii są już poświęcone opłatki bożonarodzeniowe, które pochodzą od sióstr Sakramentek na co dzień żyjących za ścisłą klauzurą. Św. Jan Paweł II nazywał takie zakony poświęcone w pełni Bogu – płucami Kościoła. Siostry obiecały naszą parafię otoczyć swoją modlitwą podczas adoracji Pana Jezusa.
 • W zakrystii są też świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
 • W zakrystii można zakupić też film i kalendarz z czasu nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej
 • Dziś przed kościołem Skauci rozprowadzają kartki świąteczne, z których dochód będzie przeznaczony na rehabilitację 11 miesięcznej Hani naszej parafianki, chorującej na rdzeniowy zanik mięśni.
 • Zwracamy się z apelem o oddawanie krwi w dowolnej stacji krwiodawstwa dla naszej parafianki Zofii Zdunik. Należy podać, że krew jest dla niej przeznaczona.
 • Gmina 10 grudnia w niedzielę zaprasza na „Wspólne ubieranie choinki” na placu w Centrum w Wiązownie od 13.00 do 16.00. Wiele atrakcji dla najmłodszych i starszych. Rozpocznie się też akcja „Świąteczna Radość Pomagania” – gdzie będziemy zbierali środki na walkę  o zdrowie małego Rysia z Emowa.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 26.11.2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

 • Bóg zapłać mieszkańcom Górek za czas wspólnej modlitwy, za waszą gościnność i ofiarność, za to, że wychodziliście po księży i przekazywaliście do kolejnego domu i Panu Sołtysowi Tomaszowi Grala za zorganizowanie transportu.
 • Plan wizyty duszpasterskiej:
  •  2.12 w sobotę od 10.00 Dobrzyniec i Bolesławów. Prosimy o transport dla 3 księży
  •  9.12 w sobotę Czarnówka przy drodze na Dobrzyniec i w stronę Świdra (tak jak rok temu) –  2 księży, a 3 ksiądz Czarnówka nad Świdrem do lasku. tj ul Akacjowa od Państwa Szczęsnych do Państwa Nowak a następnie Czarnówka koło Rzakty
  • 15.12 w piątek od 16.00 Popławy, a od około 19.00 osiedle – 1 ksiądz
  • 16.12 w sobotę Rzakta – 3 księży
 • W tym tygodniu przypadają:
  – pierwszy piątek miesiąca – rano spowiedź przed mszą – o 7.30 msza św. wypominkowa
                                                   – po południu spowiedź od 17.00, msza o 18.00, po mszy adoracja Najświętszego Sakramentu do 21.00 prowadzona przez grupę pielgrzymkową Biało-Złotą
  – pierwsza sobota miesiąca – msza św. o 7.30, po mszy różaniec wynagradzający
  Pierwsza sobota miesiąca to nasze wotum dziękczynne za koronację Obrazu MB- msza z komunią świętą wynagradzającą, adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec, 15 minutowe rozważanie tajemnic różańcowych w czasie kazania.
 • Za tydzień I Niedziela Adwentu. Rozpoczną się Roraty o 6.45. Zwracamy się o pomoc do Pań w przygotowaniu kakao rano dla dzieci. Bez Waszej pomocy to nie wyjdzie. Prosimy o zgłaszanie się do zakrystii.
 • W zakrystii są do nabycia wizerunki koronowanej Matki Bożej Glinieckiej, film i kalendarz z czasu nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej
 • Za tydzień taca będzie przeznaczona na seminarium naszej diecezji
 • Dzisiaj o godz. 18.45 w Organistówce 1 Drużyna Wiązowska Federacji Skautów Europy zaprasza na spotkanie informacyjno-organizacyjne dla rodziców chłopców – obecnych i  przyszłych skautów. Na spotkaniu będzie  można uzyskać informacje o funkcjonowaniu drużyny, jej planach na ten rok i osobach za nią odpowiedzialnych.

KOŚCIÓŁ DOMOWY – kilka słów

Ruch Światło-Życie ma swoje źródło w nurcie odnowy Soboru Watykańskiego II, dlatego – jak wierzymy – powstał z inspiracji Ducha Świętego i jest od samego początku – używając określenia Założyciela – dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła. Jego założycielem jest ks. Franciszek Blachnicki. Ks. Franciszek Blachnicki rozpoczął na polskiej ziemi dzieło Oaz Żywego Kościoła od organizowania rekolekcji oazowych dla ministrantów (1954), Krucjaty Wstrzemięźliwości (1957-1960), a w latach następnych wypracował cały system formacyjno-ewangelizacyjny obejmujący dzieci, młodzież i dorosłych, a także rodziny (1973).

Ruch Żywego Kościoła został zawierzony Niepokalanej, Matce Kościoła 11 czerwca 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem przez kardynała Karola Wojtyłę.

W roku 1976 Ruch Żywego Kościoła przyjął nazwę „Ruch Światło-Życie”. Wspólnoty rodzin – w ramach Ruchu Światło-Życie – ubogacone od początku o duchowość międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame przyjęły nazwę ruch Domowy Kościół (1978).

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie. W formacji tej najważniejsze są rozwój i wzrost duchowości małżeńskiej. Małżonkowie będąc bliżej siebie zbliżają się do Boga, a będąc w głębokiej relacji ze Zbawicielem pogłębiają wzajemną miłość małżeńską. Pogłębianie tych relacji wpływa również na dzieci w rodzinie, pomagając rodzicom wychowywać je w duchu chrześcijańskim.
Małżeństwa będące w formacji Kościoła Domowego spotykają się w grupach 4 do 7 małżeństw, które nazywają się kręgami. Spotkania odbywają się w duchu Bożej miłości i służą nauce tejże Miłości. Podczas comiesięcznych spotkań kręgu rodzin małżeństwa razem dzielą się życiem zarówno tym codziennym, jak i duchowym, czytają Ewangelię, modlą się. Pomiędzy spotkaniami małżeństwa podejmują trud formacji.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami-darami.

Są to:
•codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
•regularne spotkanie ze słowem Bożym,
•codzienna modlitwa małżeńska,
•codzienna modlitwa rodzinna,
•comiesięczny dialog małżeński,
•reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
•uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
•uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Więcej informacji na www.dk.oaza.pl

XXXIII Niedziela Zwykła – 19.11.2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

 • Rozpoczyna się doroczna wizyta duszpasterska. Zwyczajem poprzednich lat „kolęda” rozpocznie się od najbliższej soboty 25.11.

25.11 wizyta duszpasterska rozpocznie się od Górek. Będzie trzech kapłanów: Ks. Michał, ks. Kazimierz i ks. Proboszcz. Od ok 10.15 księża ruszą trasami:

Od ulicy Żwirowej (Kosalówka w stronę szkoły)

Od ulicy Poniatowskiego (od końca, od strony Dębego Wielkiego w stronę szkoły)

Od ulicy Poniatowskiego (od nr 199 w stronę szkoły)

02.12 w sobotę od 10.00 Dobrzyniec i Bolesławów

09.12 w sobotę Czarnówka i Kruszówiec

16.12 w sobotę Rzakta.

 • Składamy serdeczne Bóg zapłać za dar serca do naszego kościoła w formie kompletów obrusów ołtarzowych, które są obecnie używane.

 • W naszym kościele zostały zainstalowane systemy alarmowe. System ostrzegania pożarowego w kościele i dzwonnicy, system antywłamaniowy oraz monitoring składający się m.in. z 7 kamer wewnątrz i na zewnątrz świątyni – wszystko to zostało zintegrowane z agencją ochrony. Całość jest skonstruowana na okablowaniu, bez użycia łączności bezprzewodowej, aby wykluczyć zakłócenia.

 • Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. W tygodniku Idziemy: Jezus czeka na ulicy o dzisiejszym światowym dniu ubogich. W Gościu Niedzielnym m.in. kalendarz na rok 2018.

 • W zakrystii są do nabycia wizerunki koronowanej Matki Bożej Glinieckiej.

 • W zakrystii jest do nabycia 3 godzinny film z czasu nawiedzenia MB Jasnogórskiej,  jak również można zamówić pamiątkowy kalendarz z tego wydarzenia.

 • Wędrownicy Mamy Róży zapraszają nastolatków z parafii na włączenie się w oprawę muzyczną mszy św. w pierwszą niedzielę grudnia o godz. 18.00. Spotkanie dla chętnych w najbliższy i kolejny wtorek o 19:30 w organistówce. Prosimy o zabranie Pisma Świętego oraz instrumentów, jeżeli ktoś posiada.

 • Zapraszamy małżeństwa i narzeczonych na diecezjalne Warsztaty Małżeńskie „Wybrani do Miłości” – Sekret szczęśliwego małżeństwa. 23-25 listopada od 19 do 21 w katedrze warszawsko-praskiej. Bliższe informacje na www.wpraga.oaza.pl/dk oraz na naszej stronie parafialnej.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY MAŁŻEŃSKIE

Domowy Kościół Ruchu Światło Życie zaprasza wszystkie Małżeństwa i Narzeczonych na diecezjalne Warsztaty Małżeńskie Wybrani do Miłości – Sekret szczęśliwego małżeństwa!

Rekolekcje odbędą się  już  23, 24 i 25 listopada 2017, czwartek, piątek, sobota od godz. 19:00 do 21:00 w sali kurialnej z tyłu katedry warszawsko-praskiej przy ul. Floriańskiej.

Uczestnictwo w Warsztatach będzie jak zawsze BEZPŁATNE.

WAŻNA informacja dla Rodziców którzy w nie mają z kim zostawić swoich pociech. Zapewnimy, w miarę naszych możliwości  opiekę waszym pociechom w czasie trwania rekolekcji.

Zapisy na stronie: http://warsztaty.domowy-kosciol.pl

Prowadzącym w tym roku będzie Jacek Pulikowski od wielu lat zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Poradnictwo Rodzinne.

Jacek Pulikowski od 1976r jest szczęśliwym mężem Jadwigi oraz ojcem Marii, Jana i Urszuli, a od niedawna również teściem Marty i Artura. Od wielu lat zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Poradnictwo Rodzinne. Przez dwie kadencje był świeckim audytorem Rady do spraw Rodziny Episkopatu Polski. Autor poczytnych książek i artykułów w licznych czasopismach katolickich oraz uczestnik audycji radiowych i telewizyjnych na tematy rodzinne (miłość, czystość, płciowość, ojcostwo, rodzicielstwo). Nagrodzony nagrodą wydawców katolickich Feniks za kilka książek. Popularny mówca spotykający się z młodzieżą, narzeczonymi, małżeństwami, nauczycielami, kapłanami i… teściami.
Zawodowo: dr inż. Jacek Pulikowski jest nauczycielem akademickim na uczelni technicznej – Politechnice Poznańskiej. Ponadto prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Rodziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
a prywatnie bardzo lubi Domowy Kościół diecezji warszawsko praskiej 🙂

Organizatorem Warsztatów Małżeńskich jest jak zawsze
Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej
Wojtek Gałązka: kom. 501 574 745

 

XXXII Niedziela Zwykła – 12.11.2017

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

 

 • Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł

śp Edward Jędruchniewicz lat 73 z Górek

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 • Dziś o godz. 12.45, młodzież przystąpi do sakramentu Bierzmowania, którego udzieli ks. bp Romuald Kamiński

 • Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego i godnego przeżycia czasu nawiedzenia Ikony Jasnogórskiej:

– Osobom, które w poniedziałek przyszły posprzątać teren wokół świątyni i samą świątynię.

– Wszystkim, którzy udekorowali swoje domy, kapliczki.

– Panu Sławomirowi i Mirosławowi Kobza za przygotowanie postumentu pod Ikonę i Ewangeliarz. Będą one służyły w całym dekanacie.

– Państwu Wróbel za piękne kwiaty do naszej świątyni, Pani Krystynie Witkowskiej za ich ułożenie.

– Tym, którzy podjęli trud czuwania i prowadzenia modlitw w tym czasie.

– Naszemu chórowi parafialnemu z Panem Borysem.

– Naszym strażakom, za eskortowanie samochodu kaplicy.

– Naszym Paniom Dyrektor, za piękny czas wspólnej modlitwy w gronie szkolnym.

– Panu Tadeuszowi i Pani Marysi, całej Liturgicznej Służbie Ołtarza z Mateuszem Całką, który czuwał nad całością.

– Serdeczne Bóg zapłać Wam wszystkim za to co uczyniliście dla Matki Najświętszej.

 • Słowa podziękowania kierujemy do tych, którzy zorganizowali wczorajszy Niepodległościowy Rajd ojców z dziećmi: Państwu Sokołowskim, Pani Bożenie Brewczyńskiej, sołtys z Porąb, gdzie udali się na ognisko uczestnicy rajdu, ojcom i dzieciom, którzy odpowiedzieli na zaproszenie.

 • Dziś zbiórka do puszek w dniu solidarności z Kościołem Prześladowanym

 • Zapraszamy do lektury prasy katolickiej. W tygodniku Idziemy o tożsamości narodowej, a w Gościu Niedzielnym o Niedzieli solidarności z Kościołem prześladowanym – co roku 100 tyś naszych braci o sióstr ginie za wiarę.

 • Parafia Ostrów zaprasza na Seminarium Odnowy Wiary, początek jutro godz. 19.00.

 • W zakrystii są do nabycia wizerunki koronowanej Matki Bożej Glinieckiej.

 • Dziś „II Dzień z historią Gminy Wiązowna”, spotykamy się przy kościele w Wiązownie. Będzie można podziwiać grupy rekonstrukcyjne, posłuchać opowieści o lokalnej historii oraz obejrzeć wystawę o warszawskich kolejach dojazdowych. Piknik potrwa od 11.00 do 16.00.