Regulamin Cmentarza Parafii św. Wawrzyńca w Gliniance

Cmentarz jest miejscem świętym. „Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała…” (Katechizm, §2300). Umożliwiając oddawanie należnej czci zmarłym, zapewniając właściwy porządek i sprawne funkcjonowanie cmentarza, powierzamy go szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie i prosimy o stosowanie się do poniższego regulaminu.

§1

 1. Cmentarz parafii św. Wawrzyńca w Gliniance zwany dalej Cmentarzem, jest zarządzany przez Parafię św. Wawrzyńca w Gliniance, ul. Wawrzyniecka 149, 05-408 Glinianka, z ks. proboszczem.
 2. Cmentarz  działa na podstawie przepisów prawa świeckiego i kanonicznego oraz Regulaminu.
 3. Cmentarz jest zarządzany i administrowany, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 912)
 4. Wszelkie opłaty związane z korzystaniem z substancji Cmentarza zawarte są w aktualnie obowiązującym Cenniku, który stanowi Załącznik nr. 1 do Regulaminu. Wszelkie opłaty wnosi się w kancelarii parafii św. Wawrzyńca w gotówce.

§2

 1. Cmentarz jest otwarty codziennie od godziny 7:00 do zmroku.
 2. Wszyscy przebywający na Cmentarzu zobowiązani są do zachowania ciszy, troski o porządek i czystość na odwiedzanych grobach, w ich otoczeniu oraz na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami.
 3. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na Cmentarzu tylko pod opieką osób dorosłych. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży pod opieką kierownika grupy Kierownik grupy odpowiada za całą grupę i za negatywne skutki obecności grupy na Cmentarzu.
 4. Zabrania się:
  – przebywania na terenie Cmentarza poza godzinami otwarcia,
  – spożywania alkoholu lub środków odurzających oraz przebywania na terenie, Cmentarza pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  – wprowadzania zwierząt,
  – niszczenia zieleni i wyposażenia Cmentarza,
  – umieszczania nekrologów w miejscach innych niż do tego wyznaczonych,
  – prowadzenia działalności handlowej i reklamowej,
  – sadzenia drzew lub krzewów,
  – wmurowywania ławek na alejkach komunikacyjnych pomiędzy grobami oraz podestów.
 1. Dopuszcza się wjazd pojazdami mechanicznymi na teren cmentarza, po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządca cmentarza i otrzymaniu pisemnej zgody.
 2. Bez zezwolenia Zarządcy Cmentarza niedozwolone jest:
  – murowanie grobów, ustawianie nagrobków,
  – wynoszenie, wywożenie z Cmentarza nagrobków bądź ich części,
  – zajmowanie alejek na ławki, ogródki przy grobie, sadzenie drzew itp.,
  – obmurowywanie nagrobków na obszarze większym niż przyznany pod grób, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok szczątków (Dz.U. 2008 nr 48 poz. 284).
 1. Przedsiębiorcy świadczące usługi dla ludności w zakresie ustawiania nagrobków, pomników, tablic, krzyży i innych oznak czczenia zmarłych nie mogą wjechać na Cmentarz bez pisemnej zgody zarządcy Cmentarza.
 2. Porządkowanie i pielęgnacja grobów należy do osób uprawnionych do pochowania zwłok, określonych w art. 10 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 912).
 3. Osoby uprawnione do pochowania w grobie, o których mowa w art. 8 ust. 3 i ust. 4 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31 stycznia 1959r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 912), są zobowiązane do uiszczania opłaty, za miejsce grzebalne (przedłużenie ważności grobu) oraz dostęp do kontenera na odpady.
 4. a) Udostępnienie miejsca grzebalnego (grobu) następuje na podstawie Umowy o miejsce na cmentarzu („Umowa”),
  b) Dysponent uiszcza jednorazową opłatę za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok lub prochów,
  c) Dysponent uiszcza dodatkowe opłaty na utrzymanie cmentarza/za korzystanie z gruntu/za wywóz odpadów przewidziane Umową,
  d) W przypadku grobu ziemnego, konieczne jest uiszczanie opłaty prolongacyjnej co 20 lat,
  e) Za przekwalifikowanie grobu ziemnego na grób murowany pobierana jest dodatkowa opłata,
  f) W przypadku ponownego użycia grobu przed upływem 20 lat od ostatniego pochówku Dysponent uiszcza dodatkową opłatę (tzw. „pokładne”),
  g) Wysokość wskazanych w niniejszym punkcie opłat reguluje Cennik stanowiący załącznik do Regulaminu.
 5. Śmieci, stare wieńce, przekwitłe rośliny itp. należy wyrzucać do kontenerów na odpady. Ziemia z grobów przygotowanych do murowania, stare pomniki, gruz z grobów murowanych muszą być wywożone na teren wysypiska przez firmę dokonującą prac budowlanych, na koszt Zleceniodawcy.
 6. Zarząd Cmentarza nie odpowiada za szkody wynikające z kradzieży, dewastacji pomnika, zdarzeń losowych, itp.

§3

Zgoda na postawienie pomnika prze firmę wydawana jest po spełnieniu przez Wykonawców następujących warunków:

 1. Za grób muszą być wniesione aktualne opłaty.
 2. Wykonawcy prac na Cmentarzu, mogą podjąć prace i wjechać na teren Cmentarza po uprzednim przedłożeniu do kancelarii oświadczenia dotyczącym znajomości Regulaminu i Załącznika do niego oraz o odpowiedzialności za ewentualnie wyrządzone szkody, oraz aktualnej polisy NW i OC przedsiębiorcy i jego pracowników lub innych osób przy pomocy których przedsiębiorca będzie wykonywał prace na Cmentarza, na kwotę co najmniej 100000,00 zł z tytułu ewentualnych szkód, spowodowanych prowadzonymi pracami na Cmentarzu.
 3. Wykonawca odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody, jak i za szkody spowodowane przez jego pracowników i inne osoby którym zlecił prace na Cmentarzu. W zależności od zaistniałej lub zagrażającej ze strony Wykonawcy szkody, zastrzega się stosowanie stałego lub czasowego zakazu działalności na Cmentarzu tych Wykonawców, którzy nie będą przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 4. Wykonawca obowiązany jest prowadzić prace w sposób wykluczający naruszenie powagi i spokoju cmentarza, przy zachowaniu szczególnego szacunku dla grobów, zwłok i szczątków ludzkich. Kopanie i murowanie grobów oraz prace kamieniarskie przerywa się, gdy mogłyby zakłócić spokój przebiegającej w pobliżu ceremonii pogrzebowej. Wykonawca obowiązany jest dopilnować, aby pracownicy byli ubrani w odzież roboczą.
 5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić pracownikowi cmentarza przystąpienie do prac i ich zakończenie. Zauważone uszkodzenia nagrobków, roślin i infrastruktury cmentarza w pobliżu planowanych prac Wykonawca powinien zgłosić na piśmie do kancelarii przed przystąpieniem do prac. Kontakt do pracownika cmentarza uzyskuję się w momencie uzyskania zgody na prace na terenie cmentarza.
 6. Kopanie i murowanie grobów oraz wykonywanie prac kamieniarskich odbywa się w dniach pracy cmentarza.
 7. Zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, maszynami, sprzętem i materiałami budowlanymi. Materiały sypkie należy składować wyłącznie na wyłożonych foliach budowlanych (plandekach). Przygotowanie zaprawy murarskiej może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach (kastrach).
 8. Wykonawca obowiązany jest do respektowania wszelkich uwag i zaleceń wydawanych w trakcie wykonywania prac przez pracownika Cmentarza, dotyczących niniejszego Regulaminu.
 9. Wykonawca obowiązany jest zachować czystość i porządek na terenie wykonywanych prac. Zabrania się wylewania na terenie cmentarza, niewykorzystanej zaprawy murarskiej oraz wody użytej do mycia narzędzi. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania miejsca wykonywania prac i jego najbliższego otoczenia.
 10. Przy prowadzeniu prac Wykonawca obowiązany jest przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bhp i sanitarnych.
 11. Za prawidłowe prowadzenie prac i jakość użytych materiałów odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 12. Osoba stawiająca nagrobek ponosi koszty:
  a) kontroli grobu
  b) nadzoru podczas stawiania nagrobka
  c) demontażu nagrobka w przyszłości, gdy wygasną prawa do grobu, opłaty te są naliczane według stawek obowiązujących w roku montażu nagrobka.
 13. Wjazd na teren Cmentarza wyłącznie samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

§4

Załącznikiem do Regulaminu jest Cennik.